5. nacionalni program: Za ženske v znanosti

Leta 2006 so v Sloveniji pričeli z izvajanjem Programa »Za ženske v znanosti«, v okviru katerega sta L’OREAL Slovenija in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO vsako leto dvema slovenskima znanstvenicama za leto dni namenila štipendijo v višini 5000 evrov.

V letu 2009 se je ustanovnima partnerjema pridružil še tretji partner – Slovenska znanstvena fundacija, podelili pa so 3 štipendije.

Letos tako vstopamo v peti program in tudi letos bodo partnerji nagradili tri izjemne znanstvenice, ki bodo lahko štipendijo programa Za ženske v znanosti porabile v kateri koli namen, ki ni nujno v povezavi z njihovim raziskovalnim delom.

5. nacionalni program: Za ženske v znanosti - Foto: Fotografija Shutterstock

Nacionalne štipendije so namenjene

raziskovalnim projektom znanstvenic naravoslovnih znanosti, biotehnike in medicine, v okviru raziskovalnih institucij v Sloveniji in ki ne vključujejo testiranj na živalih. Posamezne prijave mora priporočiti tudi dekan institucije oz. vodja laboratorija, kjer kandidatka opravlja svojo raziskavo.


 • Kandidatke morajo biti v zadnjem letu priprav na svoj doktorat, na dan zaključka razpisa 8. novembra 2010 ne smejo biti starejše od 35 let, imeti morajo slovensko državljanstvo in stalno prebivališče v Sloveniji.

 • Kandidatke morajo izpolnjevati tudi druge razpisne pogoje: www.unesco.si (Za ženske v znanosti), www.mvzt.si (Aktualno), www.szf.si.

 • Nacionalni program »Za ženske v znanosti«

  je del širšega partnerstva L'OREAL-a in UNESCO »For Women in Science«, v sklopu katerega L'ORÉAL in UNESCO podeljujeta tudi mednarodne nagrade svetovno uveljavljenim znanstvenicam (vsako leto petim vodilnim znanstvenicam, na vsakem kontinentu eni) ter mednarodne štipendije mladim znanstvenicam na doktorskem ali postdoktorskem študiju (vsako leto petnajstim, po trem iz vsake svetovne regije UNESCO) za raziskovalno delo v tujini. Nagrade in štipendije so več kot le enkratno priznanje: nagrajenke in štipendistke nadaljujejo s svojo udeležbo na dogodkih, ki so povezani z znanostjo, ter razvijajo »For Women in Science« skupnost.

  Partnerstvo “For Women in Science” nagrajuje znanstveno odličnost in opozarja na pomen žensk v znanosti že od svoje ustanovitve leta 1998 naprej. Je edini program, ki nagrajuje znanstveno odličnost žensk, ki delujejo v raznolikih okoljih, skozi podeljevanje nagrad in štipendij ženskam z vsega sveta.

  Znanstvenice v Sloveniji

  V okviru strategije za uresničevanje enakih možnosti spolov v zadnjih dveh desetletjih 20. stoletja se je v EU povečevalo zanimanje za položaj žensk v znanosti, zlasti za njihovo neustrezno, premajhno predstavljenost (podpredstavljenost) v znanstveni karieri. Raziskave v različnih evropskih državah so pokazale, da obstajajo različne oblike - bolj ali manj prikrite - diskriminacije tudi na področju raziskovanja in znanosti.

  Kljub temu, da sta spola ob diplomi številčno približno izenačena (ali da delež žensk celo presega delež moških), pa se število žensk v napredovanju kariere (od magisterija do redne profesure) zniža na okoli 10 % (čeprav ne v vseh strokah enako). To okvirno velja za vso Evropo in tudi za Slovenijo.

  V letu 2008 je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na področju naravoslovnih ved, medicine in biotehnike doktoriralo 184 kandidatov, od tega 90 žensk (na vseh področjih znanosti pa 212 moških in 193 žensk)! Žal pa le tretjina doktoric znanosti doseže naziv docenta, petina naziv izrednega profesorja, samo desetina žensk pa danes deluje kot redne profesorice. Vodilni položaji so celo na področjih, kjer v raziskovalnem polju prevladujejo ženske, v veliki večini v rokah moških.

  Med znanostjo in družino

  Zlasti v drugi polovici 20. stoletja je prišlo do množičnega vstopa žensk v univerzitetno izobraževanje in v znanost. Glede na tradicionalno vlogo žensk se je pojavilo vprašanje usklajevanja poklicnih in družinskih obveznosti. Prav materinstvo je ena od pomembnih ovir, ki prispevajo k neenakemu položaju žensk v znanosti. To je univerzalna značilnost, ki so jo potrdile tudi raziskave, opravljene v Sloveniji, saj so pokazale, da obstaja prikrita diskriminacija, pomanjkanje podpore v delovni organizaciji, negativni predsodki o ženskah, nadobremenjenost z družinskim/gospodinjskim delom in nizka ozaveščenost glede možnih sprememb.

  V eni od raziskav je bilo ugotovljeno, da je načelo enakih možnosti sicer že sestavina vsakdanjega delovanja in da je položaj v glavnem »v redu«, vendar sta dve petini žensk menili, da je položaj moških v znanosti in raziskovanju boljši. Prav tako je več žensk kot moških kot oviro pri doseganju enakih možnosti navedlo organizacijske okoliščine in povezavo poklicne in družinske vloge.

  Spoznanja o družini neprijazni znanosti so spodbudila prizadevanja na globalni, regionalni in lokalni ravni k iskanju poti za odpravo obstoječega stanja. Evropska komisija je 11. marca 2005 sprejela delovno gradivo Ženske in znanost. Odličnost in inovacije – enakost spolov v znanosti (Women and Science. Excellence and Innovation – Gender Equality in Science), v katerem so podrobno navedene prihodnje prednostne naloge Evropske komisije in držav članic.

  Vendar pa ta prednostna naloga ne ostaja le na splošni ravni, temveč so za doseganje tega cilja predlagani številni ukrepi, kot na primer: razvijati je treba dobre prakse, ki tudi moške vključujejo v delitev družinskih odgovornosti, treba je spodbujati raziskovalne ustanove k razvijanju standardov za zagotavljanje dobre uravnovešenosti med delom in družino v raziskovanju, javno financirani programi - zlasti štipendijski za mlade znanstvenike – morajo vsebovati informacije o usklajevanju znanstvenega dela z odgovornostmi za otroke, obravnava materinskega in starševskega dopusta mora biti v vseh programih mobilnosti in raziskovanj, poskrbeti je treba za spodbujanje moških raziskovalcev, da bodo jemali starševski dopust, odpraviti je treba starostne omejitve, ki dejansko ustvarjajo slabši položaj za kariero žensk z otroki, z vprašanji dvojne kariere pa se je treba ukvarjati na evropski, državni in institucionalni ravni.

  Uresničevanje celote zahtevanih ukrepov je podlaga za nastajanje »družini prijazne znanosti«, kajti s tem se dejansko rušilno posega v tradicionalno pojmovanje »normalne« vloge znanstvenika in znanosti, ki do staršev (znanstvenic in znanstvenikov z aktivnim očetovstvom) ni prijazna.

  Zanimivi podatki o položaju znanstvenic v Sloveniji:

  - spletna stran Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,

  - publikacija She figures 2009.

  Za ženske v znanosti na spletu

  • Razpisni pogoji, prijavni obrazec in osrednje informacije o nacionalnem (in mednarodnem) programu »Za ženske v znanosti« lahko najdete na: www.unesco.si; www.szf.si in www.mvzt.gov.si
  • Skupnost slovenskih znanstvenic ter vseh, ki podpirajo poslanstvo programa »Za ženske v znanosti« živi tudi na spletni družbeni mreži Facebook. Vabimo vas, da se pridružite strani »Za ženske v znanosti« in v njej tudi aktivno sodelujete.
  • Spletna stran programa For Women in Science www.forwomeninscience.com vsebuje informacije o L'ORÉAL-UNESCO nagradah ter mednarodnih in nacionalnih štipendijah. Vsebuje tudi forum AGORA, ki združuje člane skupnosti For Women in Science z vsega sveta. Člani skupnosti na Agori izmenjujejo svoje izkušnje in poglede na trajnosti razvoj, izobraževanje deklet in žensk ter bioetiko, ženske in znanost. V njihove zapise pa ima vpogled vsakdo.

  PARTNERSTVO L'ORÉAL-UNESCO-SZF

  UNESCO je vprašanjem žensk na področjih svojega mandata – v izobraževanju, znanosti, kulturi in komunikacijah – namenil veliko pozornosti. V Sloveniji je na pobudo Slovenske nacionalne komisije za UNESCO leta 1994 v Tednu znanosti potekala ena prvih okroglih miz o ženskah v znanosti v Sloveniji, kot rezultat pobud Slovenske nacionalne komisije za UNESCO pa je leta 2001 Ministrstvo RS za visoko šolstvo in znanost ustanovilo Komisijo za uveljavitev vloge žensk v znanosti.

  SLOVENSKA ZNANSTVENA FUNDACIJA je nacionalna ustanova, ki pospešuje in promovira znanost in raziskovanje v Sloveniji. Svoj cilj dosega z neodvisnimi naložbami v razvoj ljudi v znanosti, v mobilnost in mednarodno sodelovanje slovenskih raziskovalcev. V imenu znanstvene odličnosti podeljuje priznanja Prometej znanosti. Slovenska znanstvena fundacija ima vizijo soustvarjati klimo in okolje, ki bo pripomogla pri doseganju odličnosti pri znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Je članica Evropske znanstvene fundacije, Evropskega fundacijskega centra, Evropskega združenja organizatorjev znanstvenih dogodkov ter nacionalna partnerica Svetovne federacije znanstvenikov.

  Najbolj brano